Stowarzyszenie

Kim jesteśmy | Co robimy

Zmiana polityczna w roku 1989 otworzył możliwości zbliżenia między narodami Polski, Czech i Niemiec. Wielowiekowe wspólne dziedzictwo kulturowe Śląska stanowi dobrą podstawę do współpracy transgranicznej w dziedzinie sztuki i kultury. Śląsk to wybitny region kulturowy w sercu Europy, który dziś rozciąga się na części Niemiec, Polski i Czech.

Stowarzyszenie pielęgnacji sztuki i kutury Śląska (niem. Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur (VSK) e.V.) został założony w 1993 roku mając swoją siedzibę prawną w Zgorzelcu (Görlitz). Jego statutowym zadaniem (→ Statut) jest “promocja, kultywowanie i zachowanie śląskich wartości kulturowych”. Stowarzyszenie działa w Polsce, koncentrując się tematycznie na kotliny Jeleniej Góry. → Organami stowarzyszenia są: walne zgromadzenie, zarząd i rada nadzorcza.

Stowarzyszenie obecnie liczy ponad 350 członków w Niemczech oraz w Polsce. Są one zapraszane na coroczne walne zgromadzenia, które zwykle odbywają się na początku października. Spotkaniom towarzyszą prelekcje, wycieczki i wędrówki. VSK współpracuje z licznymi → sponsorami, organizacjami i partnerami z dziedziny sztuki, kultury i ochrony zabytków. Dwa razy w roku ukazuje się broszura “→ Pozdrowienia z Łomnicy (niem. Gruß aus Lomnitz”, GAL) w języku niemieckim i polskim, która informuje o wszystkim, co warto wiedzieć o różnorodnej pracy stowarzyszenia. Obejmuje to:

  • Wystawy
  • Wykłady
  • Seminaria
  • Koncerty
  • Wycieczki
  • Oferty podróży
  • Publikacje/Infoprospekty
  • Konsultacje
  • działania na rzecz ochrony zabytków

Obszary pracy

Ważnym elementem naszej działalności są kulturalne solitery w dolinie Hirschberg. Jako centralne punkty naszej pracy chcielibyśmy przedstawić trzy miejsca w dolinie Hirschberg, gdzie kilka projektów zostało już pomyślnie zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Rzeczywista praca VSK wykracza jednak poza te działania. Więcej projektów można znaleźć na → stronie projektach.

Pałac Łomnica

Po przejęciu kompleksu pałcowego we Łomnicy przez rodzinę von Küster w 1991 r. wspieranie odbudowy poszczególnych obiektów było głównym projektem VSK w pierwszych dwóch dziesięcioleciach istnienia stowarzyszenia. Obecnie w Pałacu Wdowy mieści się hotel z restauracją, zakończono również rozbudowę głownego pałacu. W budynkach dawnego Dominium, które w międzyczasie zostały również w znacznym stopniu odrestaurowane, znajdują się kolejne sale wystawowe, warsztaty, stajnie, ogród podwórzowy i restauracja. Życie i praca dawnej ludności wiejskiej Śląska mają być prezentowane i dokumentowane w tym żywym osiedlu-muzeum. Najnowszym uzupełnieniem pracy kulturalnej w Lomnitz jest muzeum w dużym zamku oraz przeniesiony z Rząśnika do Łomnicy dom modlitwy w konstrukcji szachulcowej.


Pałac Pakoszów

Również należąca do rodziny Hartmannów bielarnia w Wernersdorfie odgrywa ważną rolę w postrzeganiu znaczenia kulturowego doliny. W XVIII wieku region ten znany był głównie z produkcji, a zwłaszcza uszlachetniania tkanin lnianych. Wyroby z lnu, delikatnego “lnu welonowego”, były sprzedawane na całym świecie. Podczas gdy około 1800 roku w dolinie Hirschberg działało wiele tzw. bielarni, dziś zachowała się tylko jedna bielarnia: Gottfried / Hessische Bleiche w pobliżu Hermsdorf, proporcjonalny, późnobarokowy budynek. VSK wspierało merytorycznie i finansowo renowację Gabinetu Kafli w całości wyposażone w kafle z Delft → Czytaj więcej w GAL nr 50, s. 38


Bukowiec

Schloss Buchwald, Belvedere im Park

Neoklasycystyczny park w Buchwaldzie ma dziś szeroki zasięg. Z inicjatywy hrabiego von Reden (przemysłowego założyciela Bytomia, Königshütte i Katowic), znanego i czczonego do dziś w Polsce i Niemczech, od 1800 r. rozbudowywano zespół parkowo-zamkowy w Buchwaldzie. W stylu angielskiego, romantycznego wczesnego etapu projektowania parku, w następnych latach powstał “Pleasure Ground” z przyległym gospodarstwem jako “Ornamental Farm”. Zespół parkowy o powierzchni ok. 120 ha jest dziś fragmentem pierwotnej romantycznej maksymy projektowej, zakładającej urządzenie doliny jako nadrzędnego Gesamtkunstwerk natury. Obecnie park jest zarządzany i restaurowany przez Fundację “Pałace i Ogrody w Dolinie Hirschberg”. VSK posiada obecnie filię w Dolinie Hirschberg i w najbliższych latach będzie wspierać dalsze prace rozwojowe. VSK wspiera obecnie odbudowę → ławki marmurowej w parku według projektu Ludwiga Persiusa z wykorzystaniem oryginalnych części.


Jelenia Góra – dawny cmentarz wokół koscioła pw. Podwyszenia Krzyża

Byśmy również chcieli wspomnieć o współpracy z administracją miasta Jelenia Góra w ramach projektu unijnego na renowację grobowców na dawnym cmentarzu przy kościoła pw. Podwyszenia Krzyża, kiedyś tzw. kosciól łaski.


Prosimy o wsparcie naszej pracy wolontariackiej! Nasze stowarzyszenie jest w Niemczech uznawane za organizację non-profit, dzięki czemu możemy wystawiać efektywne podatkowo pokwitowania darowizn. Witamy każdego → nowego członka, który wspiera nasze wysiłki na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego w tym europejskim regionie kulturowym.