Rewitalizacja kaplic nagrobnych

Projekt pod titułem „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany środkami Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 -2013”.

  • Całkowita wartość projektu wznosiła: 1 736 407,54 EUR
  • Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 409 027,59 EUR
  • Lider projektu: Miasto Jelenia Góra
  • Partner projektu: Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej (VSK) z siedzibą w Görlitz (Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur e.V.)
Obecny stań odnowionych kaplic nagrobnych nr. 13 do 16

Cel projektu – rewaloryzacja unikalnego zespołu osiemnastu (dawniej dziewiętnastu) niszczejących barokowych kaplic nagrobnych z roku 1717 do lat 1770, stanowiących unikatowy i cenny przykład śląskiej rzeźby, architektury i detalu kamiennego, zlokalizowanych na terenie parku otaczającego Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, zwany również Kościołem Łaski.

Szkic historyczny – dawny cmentarz ewangelickie założono w okresie budowy kościoła od 1710-ego roku. Od tego czasu na terenie okalającym świątynię powstawały okazałe kaplice grobowe (mauzolea) budowane przez bogatych jeleniogórskich mieszczan, członków jeleniogórskiej Fraterni Kupieckiej, zwanych również „Panami woali“, wznoszone też były mniej lub bardziej bogate pomniki nagrobne i nagrobki. Kaplice miały reprezentacyjne, zróżnicowane formy fasad, ich bogate attyki i szczyty zdobiły dekoracyjne wazony oraz kamienne figury. Dominującym akcentem fasad były szerokie ażurowe portale, a wejścia do kaplic zdobiły przepiękne kute kraty. Wyróżniającymi elementami tego unikalnego budownictwa są kaplice Glafeyów z 1717 i Baumgartenów z 1719 roku projektowane przez autora kształtu kościoła Łaski – Martina Franza.

Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego – po 1945 roku kaplice nagrobne zostały częściowo zniszczone. Dzięki przeprowadzanej w latach 1979 – 1990, a później w latach 2010 – 2013 renowacji ze środków finansowych budżetu państwa, a następnie Miasta Jelenia Góra i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, odzyskały one dawne piękno, stanowiąc tym samym jeden z najwspanialszych tego typu śląskich zespołów nekropolitalnych.

Przeprowadzone w ramach realizacji projektu kompleksowe zabiegi restauratorskie
i rewaloryzacyjne wraz z utworzeniem na terenie cmentarza Lapidarium Barokowej Sztuki Nagrobnej sprawiły, że zespół późnobarokowych kaplic grobowych przy kościele Łaski, stanowiący świadectwo wielokulturowej i wielonarodowej historii, można uznać za wizytówkę Jeleniej Góry i śląskiej architektury baroku.

04-EU-Logo-u.-Text-JG