Wytyczne do konkursu

Wytyczne do konkursu Stowarzyszenia VSK 2018

Konkurs ochrony zabytków na Śląsku

„Pomnik – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran!”

organizowany jest przez polsko-niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska /niem. Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur (VSK)/ 2018.
Konkurs Stowarzyszenia VSK ma na celu wspieranie ochrony zabytków w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz w zachodniej części Dolnego Śląska.

I. Cel i założenie

Stowarzyszenie VSK w ramach swoich działań na obszarze Śląska, zamierza rozpisać konkurs, którego celem jest wspieranie ochrony oraz konserwacji budowli o znaczeniu historycznym i artystycznym, ich części, wzgl. innych obiektów stacjonarnych, jak np. parków lub zabytkowych obiektów przemysłowych.

Przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze, zostanie udzielone w ten sposób wsparcie dla profesjonalnej renowacji budynków lub obiektów o historycznej i artystycznej wartości, dając innym bodziec do naśladowania.

W roku 2018 nasz konkurs ma obejmować obszar działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze, z powiatami: bolesławieckim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, lubańskim, lwóweckim oraz zgorzeleckim, jak również z miastem Jelenia Góra. W przyszłości Stowarzyszenie VSK zamierza poszerzyć zasięg konkursu na inne tereny oraz merytorycznie rozszerzyć formułę o nowe zagospodarowanie obiektów poddanych renowacji.

Obszar działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze,
(zaznaczono na czerwono)

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków
Delegatura w Jeleniej Górze
Kierownik Delegatury WUOZ
ul. 1 Maja 23
58-500 Jelenia Góra
tel. / fax. (075) 752 68 65
tel. (75) 767 63 85
(75) 6459750
e–mail: dwkz-jg@dwkz.pl

(Delegatura działa na obszarze powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego ziemskiego i grodzkiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego)

Rozpisana przez Stowarzyszenie VSK nagroda ma zachęcić inwestorów, stowarzyszenia użyteczności publicznej lub podobne podmioty prawne do inwestowania w obiekty o znaczeniu historycznym i artystycznym, by dawne piękno i niezwykłość ważnych obiektów historyczno-kulturowych nabrały znaczenia i stały się widoczne na tle śląskich miast, gmin i krajobrazów. Konkurs zainicjowany przez Stowarzyszenie VSK ma ponadto stanowić prędzej czy później zachętę do naśladowania na innych obszarach Śląska.

II. Nagroda

Dla zwycięzcy konkursu wyznacza się nagrodę w wysokości 15.000 zł.

Zwycięzca konkursu otrzyma odznakę, która zostanie umieszczona na odrestaurowanym obiekcie lub w jego okolicy. Na odznace obok logo konkursu będzie widniał napis:
„Pomnik – nie zapomnij! – 1. nagroda /1. Preis 2018 – Denkmal – denk mal dran! – Stowarzyszenie VSK”.

III. Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą wziąć udział osoby prywatne, stowarzyszenia użyteczności publicznej oraz podobne podmioty prawne, które własnymi środkami finansowymi odrestaurowały lub wyremontowały zasługujące na ochronę budynki, obiekty stacjonarne będące w ich posiadaniu, wzniesione lub utworzone w wymienionym obszarze geograficznym do roku 1950, które nie muszą być wpisane na państwową listę zabytków.

Renowacja odpowiedniego obiektu musi być zakończona w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego. Do konkursu w roku 2018 mogą być nominowane projekty konserwatorskie, których realizacja nastąpiła lub wzgl. nastąpi między 1 stycznia 2012 a terminem końcowym zgłoszeń 15 września 2018.

Wyłącza się z udziału w konkursie przedsięwzięcia budowlane sektora publicznego lub przedsiębiorstw. Wątpliwości dotyczące uprawnienia do udziału w konkursie rozstrzyga Zarząd VSK.

Należy udokumentować „efekt przed i po” wyremontowanej substancji budowlanej, jak również profesjonalnie przeprowadzoną renowację. Należy, najlepiej we współpracy z miejscowym konserwatorem zabytków lub miejscowym zarządem samorządu terytorialnego, przedstawić dokumentację fotograficzną stanu wyjściowego i końcowego obiektu oraz opisać go na formularzu zgłoszeniowym i zaprezentować za pomocą zdjęć historycznych i aktualnych.

IV. Kapituła konkursu

Zarząd oraz Rada Stowarzyszenia VSK współpracują ściśle z kierownikiem jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz jej współpracownikami, tworząc wspólnie profesjonalne jury. Członków kapituły mianuje Zarząd VSK. Jury konkursowe dokona spośród wszystkich zgłoszeń wstępnej selekcji a trzy projekty nominuje do nagrody. Zarząd VSK musi potwierdzić uchwałą wybór trzech zgłoszeń. Do 30 września 2018 kapituła oceni na danym terenie trzy projekty nominowane do nagrody. W mechanizmie wyłaniania obiektu do nominowania, jeśli jest to możliwe, nastąpi konsultacja z miejscowym konserwatorem zabytków lub wójtem/burmistrzem.

V. Wybór zwycięzcy oraz wręczenie nagrody

podczas Zgromadzenia Członków VSK dnia 05.10.2018 w Łomnicy w powiecie jeleniogórskim trzej kandydaci samodzielnie przedstawią w krótkiej prezentacji swoje nominowane projekty. Odbędą się dwa odrębne tajne głosowania. Jedno w trakcie Zgromadzenia wszystkich Członków VSK, zaś drugie na Zgromadzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz Rady VSK. Stowarzyszenie przyzna 2 głosy, które mogą niezależnie od siebie wyrazić opinię na temat jednego z trzech nominowanych projektów. Następnie trzeci głos przyznawany będzie decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze

VI. Przyznawanie trzech głosów; wybory oraz ogłoszenie wyników w następującej kolejności:

1. głos – Członkowie VSK: Każdy Członek VSK obecny na Zgromadzeniu Członków, zwołanym w celu rozstrzygnięcia konkursu, ma po jednym głosie. Wynik z głosowania wszystkich obecnych Członków VSK ustala się zwykłą większością głosów, przy czym Członkowie Zarządu i Rady nie biorą udziału w tym głosowaniu. W przypadku, gdy kilka projektów otrzyma tę samą ilość głosów, odbywa się kolejne głosowanie jawne, aż do momentu, gdy jeden z nich zdobędzie większą ilość głosów.

2. głos – Zarząd oraz Rada VSK: Każdy Członek Zarządu oraz Rady obecny na Zgromadzeniu posiada po jednym głosie. Głosowanie przeprowadza się w wyniku tajnych wyborów, a wynik głosowania zapada zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje wynik drugiego głosowania Przewodniczącego VSK .

3. głos – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze: 1 wspólny głos, który – jeśli to możliwe – będzie wyłoniony również w wewnętrznym głosowaniu pracowników tego urzędu oraz ogłoszony na Zgromadzeniu Członków VSK.

Projekt, który zdobędzie przynajmniej 2 głosy spośród 3, będzie jedynym zwycięzcą konkursu. W przypadku, gdy wszystkie trzy projekty otrzymają tylko po jednym głosie, zwycięzca zostanie wyłoniony zwykłą większością głosów w jawnych ostatecznych wyborach, w których wszyscy Członkowie VSK, włącznie z Zarządem oraz Radą, mają po jednym głosie. W razie równej ilości głosów Członkowie Zarządu decydują w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku ponownie równej liczby głosów głos Przewodniczącego liczony jest podwójnie. Zwycięzca wybrany zostanie na miejscu, a nagroda przekazana w obecności mediów. Poza tym zwycięzcy trzech pierwszych miejsc wraz ze swoimi projektami zostaną odpowiednio uhonorowani na łamach biuletynu VSK „Pozdrowienia z Łomnicy”.

VII. Ogłoszenie konkursu

Ważną grupę, do której powinna dotrzeć informacja o konkursie, stanowią miejscowi przedstawiciele samorządu oraz konserwatorzy zabytków, którzy mogliby zwrócić się do właścicieli odpowiednich projektów konserwatorskich. Należy rozpowszechnić ogłoszenie konkursu w publikacjach, na stronach internetowych samorządów terytorialnych oraz w urzędach ochrony zabytków wymienionych powiatów. Ponadto przesłane zostaną informacje prasowe do lokalnych mediów.

Za dokonanie wstępnej selekcji projektów, które mogłyby być brane pod uwagę przy nominacji, członkowie kapituły otrzymają odpowiednio zwrot kosztów podróży oraz innych poniesionych kosztów w wysokości stawek obowiązujących w Polsce.

19.06.2018 Zarząd VSK